Azərbaycan üçün əhəmiyyət kəsb edən, qlobal məqsəd və hədəflərə uyğun milli prioritetlər və onlara dair göstəricilər
Məqsəd 10 . Ölkədaxili və ölkələrarası bərabərsizliyi azaltmaq
  • 10.2.2030-cu ilədək, yaşından, cinsindən, əlilliyindən, irqindən, etnik mənşəyindən, dinindən və ya iqtisadi və ya digər statusundan asılı olmayaraq, hamının sosial, iqtisadi və siyasi həyatda iştirakı üçün səlahiyyətlərin genişləndirilməsi və bunun təşviq olunması
  • 10.4. Siyasətlər, xüsusən də maliyyə, məvacib və sosial müdafiə ilə bağlı siyasətlər qəbul etmək və tədricən daha geniş şəkildə bərabərliyə nail olmaq
  • 10.6. Daha effektiv, etibarlı, məsuliyyətli və legitim institutlar yaratmaq məqsədilə, qlobal beynəlxalq iqtisadi və maliyyə institutlarında qərarlar qəbul edilərkən inkişaf etməkdə olan ölkələrin daha geniş təmsilçiliyini və iştirakını təmin etmək.
  • 10.7. Başqa vasitələrlə yanaşı, planlaşdırılmış və düzgün idarə olunan miqrasiya siyasətlərini həyata keçirməklə qaydalara uyğun, təhlükəsiz, qanuni və məsuliyyətli miqrasiyaya və insanların hərəkətinə şərait yaratmaq.
  • 10.b. Milli planlara və proqramlara uyğun olaraq, ehtiyacın ən böyük olduğu dövlətlərə, xüsusən də ən zəif inkişaf etmiş ölkələrə, Afrika ölkələrinə, kiçik adalarda yerləşən inkişaf etməkdə olan dövlətlərə və dənizə çıxışı olmayan inkişaf etməkdə olan ölkələrə yönələn rəsmi inkişafa yardım və maliyyə axınlarını, o cümlədən birbaşa xarici yatırımları həvəsləndirmək.