Ölkədaxili və ölkələrarası bərabərsizliyi azaltmaq
Göstərici 10.4.2 Fiskal siyasətin yenidən bölüşdürücü təsiri  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.