Hamı üçün inklüziv və bərabər keyfiyyətli təhsili təmin etmək və ömür boyu təhsil almaq imkanlarını dəstəkləmək
Göstərici 4.1.1 a) 2-ci və 3-cü siniflərdə təhsil alanlar; b) ibtidai təhsil məzunları və c) ümumi orta təhsil məzunları arasında i) oxumaq və ii) riyazi bacarıqların ən azı minimum səviyyəsinə nail olmuş uşaq və gənclərin xüsusi çəkisi

Bu göstəriciyə dair  məlumatlar "2018-2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planında  2021-2022-ci illərdə nəzərdə tutulan “Çoxgöstəricili Klaster Sorğu (MICS)”nun nəticələrinə uyğun olaraq toplanılacaqdır.  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşağıdakı cədvəl göstəricinin Vahid inteqrəedilmiş metaməlumatların strukturuna (SİMS 2.0) uyğun hazırlanmış metaməlumatını xarakterizə edir.
Göstəricinin adı: a) 2-ci və 3-cü siniflərdə təhsil alanlar; b) ibtidai təhsil məzunları və c) ümumi orta təhsil məzunları arasında i) oxumaq və ii) riyazi bacarıqların ən azı minimum səviyyəsinə nail olmuş uşaq və gənclərin xüsusi çəkisi
1 1 Əlaqə
1.1 Təşkilat Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
1.2 Təşkilatın məsul struktur bölməsi Sosial statistika şöbəsi
1.3 Əlaqə üçün məsul şəxs Elçin Hacı
1.4 Əlaqə üçün məsul şəxsin vəzifəsi Sosial statistika şöbəsinin müdiri
1.5 Əlaqə üçün məsul şəxsin poçt ünvanı AZ1136, Bakı şəhəri, İnşaatçılar prospekti
1.6 Əlaqə üçün məsul şəxsin e-poçtu elchinh@azstat.org
1.7 Əlaqə üçün məsul şəxsin telefon nömrəsi +99412 538 90 12
1.8 Əlaqə üçün məsul şəxsin faks nömrəsi +99412 538 86 41
2 1 Metaməlumatların yenilənməsi
2.1 Metaməlumatların son təsdiq tarixi
2.2 Metaməlumatların son yerləşdirilməsi tarixi  24.07.2014
2.3 Metaməlumatların son yenilənməsi tarixi  27.10.2017
3 1 Statistik təqdimat
3.1 Məlumatların izahı Ümumi təhsil səviyyəsinin müəyyən edir.
3.2 Təsnifat sistemi  İnzibati-Ərazi vahidlərinin təsnifatı, Ölçü vahidlərinin təsnifatı
3.3 Əhatə edilən sektor  Sosial
3.4 Statistik anlayışlar və təriflər
3.5 Statistik vahid  Yerli vahid (hüquqi şəxs statusu olmayan), Hüquqi şəxslər (müəssisə)
3.6 Statistik məcmu  Göstəricinin əhatə etdiyi baş məcmu ölkə üzrə ümumi təhsil müəssisələrində təhsil alanlardır. Məlumatlar başdan-başa müşahidə metodu ilə əldə edilir.
3.7 İstinad zonası  Respublika üzrə mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün ümumi təhsil müəssisələri
3.8 Vaxt əhatəliyi  1990-cı ildən başlayaraq bütün illəri əhatə edir.
3.9 Baza dövrü 2015
4 1 Ölçü vahidi faiz
5 1 Hesabat dövrü illik
6 1 İnstitusional mandat
6.1 Hüquqi aktlar və digər razılaşmalar
6.2 Məlumatların təşkilatlararası bölgüsü
7 1 Məxfilik
7.1 Məxfilik siyasəti “Rəsmi statistika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq, ilkin məlumatların verilməsi qadağandır.
7.2 Məxfi məlumatların işlənməsi
8 1 Yayım (nəşr) siyasəti
8.1 Yayım (nəşr) təqvimi
8.2 Yayım təqviminə giriş
8.3 İstifadəçi girişi
9 1 Yayım tezliyi illik
10 1 Bərabər giriş və aydınlıq
10.1 Mətbu məlumat Həm kağız, həm də elektron versiya şəklində yayılır.
10.2 Nəşrlər
10.3 Onlayn məlumat bazası
10.4 Mikroməlumatlara giriş
10.5 Digər
10.6 Metodologiya üzrə sənədlər
10.7 Keyfiyyət üzrə sənədlər
11 1 Keyfiyyətin idarə olunması
11.1 Keyfiyyət təminatı
11.2 Keyfiyyət qiymətləndirilməsi
12 1 Aktuallıq
12.1 İstifadəçi tələbatları
12.2 İstifadəçi məmnunluğu
12.3 Dolğunluq
13 1 Dəqiqlik və etibarlılıq
13.1 Ümumi dəqiqlik
13.2 Seçmə xətası
13.3 Qeyri-seçmə xətası
14 1 Vaxtlı-vaxtında olma və tam vaxtında yerinə yetirmə
14.1 Vaxtlı-vaxtında olma
14.2 Tam vaxtında yerinə yetirmə
15 1 Uyğunluq (əlaqələndirmə) və müqayisəlilik
15.1 Coğrafi müqayisəlilik
15.2 Vaxt üzrə müqayisəlilik
15.3 Sahələrarası uyğunluq
15.4 Daxili uyğunluq
16 1 Xərc və yük
17 1 Məlumatların dəqiqləşdirilməsi
17.1 Məlumatların dəqiqləşdirilməsi siyasəti
17.2 Məlumatların dəqiqləşdirilməsi təcrübəsi
18 1 Statistik emal
18.1 İlkin məlumatlar
18.2 Məlumatların toplanması dövriliyi illik
18.3 Məlumatların toplanması Məlumatlar onlayn rejimdə əldə olunur.
18.4 Məlumatlara nəzarət
18.5 Məlumatların ümumiləşdirilməsi
18.6 Düzəlişlər
19 1 Şərh